هواداران استقلال ببخشید. ولی واقعا فوتبال با همین چیزها قشنگ است. من هیچ بی‌احترامی‌ به استقلال عزیز و هوادارانش ندارم و می‌دانم که آن‌ها هم من را دوست دارند

هواداران استقلال ببخشید. ولی واقعا فوتبال با همین چیزها قشنگ است. من هیچ بی‌احترامی‌ به استقلال عزیز و هوادارانش ندارم و می‌دانم که آن‌ها هم من را دوست دارند


بیرانوند: هواداران استقلال هم مرا دوست دارند