نقش عاملِ‌ هراسِ جمعی در بسیاری از وقایع مورد نظر، انکار ناپذیر می‌باشد.

نقش عاملِ‌ هراسِ جمعی در بسیاری از وقایع مورد نظر، انکار ناپذیر می‌باشد.


بیانیه وزارت اطلاعات در مورد بدحالی دختران در مدارس: ماده سمی در کار نبود اما عوامل دیگر شناسایی شدند