فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه قدرت ایران اسلامی قابل قیاس با گذشته نیست، گفت: امروز به اندازه شکست دادن قدرت‌های بزرگ، قدرتمند هستیم.

فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه قدرت ایران اسلامی قابل قیاس با گذشته نیست، گفت: امروز به اندازه شکست دادن قدرت‌های بزرگ، قدرتمند هستیم.


به اندازه شکست دادن قدرت‌های بزرگ، قدرتمندیم