حامیان جنبش براندازی بعد از شکست‌های متوالی، حالا در تلاش برای جمع‌آوری پول از راه‌های گوناگون برای ادامه‌دادن این جنبش هستند.حامیان جنبش براندازی بعد از شکست‌های متوالی، حالا در تلاش برای جمع‌آوری پول از راه‌های گوناگون برای ادامه‌دادن این جنبش هستند.


به‌خاطر یک مشت دلار