دادگاه قانون اساسی بلژیک، در ماه مارس/ اسفند گذشته معاهده مبادله زندانیان را با ایران تصویب کرد تا راه برای مبادله اسدی با واندکاستیل هموار شود.

دادگاه قانون اساسی بلژیک، در ماه مارس/ اسفند گذشته معاهده مبادله زندانیان را با ایران تصویب کرد تا راه برای مبادله اسدی با واندکاستیل هموار شود.


بلژیک: در حال بررسی درخواست ایران برای آزادی یک دیپلمات هستیم