بزودی لایحه برگزاری تجمعات و راهیپمایی‌ها نهایی می‌شود بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: لایحه برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها نهایی شده و به زودی بعد از انجام کارهای کارشناسی در دولت تصویب و به مجلس فرستاده خواهد شد. دریافت ۱۰ MB

بزودی لایحه برگزاری تجمعات و راهیپمایی‌ها نهایی می‌شود

بزودی لایحه برگزاری تجمعات و راهیپمایی‌ها نهایی می‌شود

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: لایحه برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها نهایی شده و به زودی بعد از انجام کارهای کارشناسی در دولت تصویب و به مجلس فرستاده خواهد شد.

دریافت ۱۰ MB


بزودی لایحه برگزاری تجمعات و راهیپمایی‌ها نهایی می‌شود