پنجره مهر؛ بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت با گسترش دیپلماسی انرژی ایران در منطقه، تاکنون ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهم‌نامه بین ایران و گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده است. دریافت ۱۴ MB

پنجره مهر؛

بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت

بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت

با گسترش دیپلماسی انرژی ایران در منطقه، تاکنون ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهم‌نامه بین ایران و گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده است.

دریافت ۱۴ MB