کاشان – مراسم جمعه نشلجی ها در سومین جمعه از مهرماه در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.

کاشان – مراسم جمعه نشلجی ها در سومین جمعه از مهرماه در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.