برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند رزمایش نیروی دریایی مرکب ایران با چین و روسیه در شمال اقیانوس هند از امروز ۲۴ اسفند ماه به مدت ۵ روز برگزار می‌شود. دریافت ۱۹ MB

برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند

برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند

رزمایش نیروی دریایی مرکب ایران با چین و روسیه در شمال اقیانوس هند از امروز ۲۴ اسفند ماه به مدت ۵ روز برگزار می‌شود.

دریافت ۱۹ MB


برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند