وزارت ورزش در حالی تجدید انتخابات فدراسیون سوارکاری را با تعیین زمان، قطعی کرده که قرار نیست برای آن، ثبت نامی از کاندیداها انجام شود و همین مسئله قانونی بودن انتخابات را زیر سوال می برد….

وزارت ورزش در حالی تجدید انتخابات فدراسیون سوارکاری را با تعیین زمان، قطعی کرده که قرار نیست برای آن، ثبت نامی از کاندیداها انجام شود و همین مسئله قانونی بودن انتخابات را زیر سوال می برد.


برگزاری انتخابات سوارکاری بدون نام نویسی کاندیداها