انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برای شهروندان این کشور در ایران از روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اخر امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برای شهروندان این کشور در ایران از روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اخر امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.


برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ایران