برنامه بانک مرکزی برای بازار سکه به زودی اعلام می‌شود خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ورود بانک مرکزی به بازار سکه اثر مثبت داشت؛ اما افزایش قیمت‌های جهانی سبب رشد مجدد تقاضا شد. دریافت ۶ MB

برنامه بانک مرکزی برای بازار سکه به زودی اعلام می‌شود

برنامه بانک مرکزی برای بازار سکه به زودی اعلام می‌شود

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ورود بانک مرکزی به بازار سکه اثر مثبت داشت؛ اما افزایش قیمت‌های جهانی سبب رشد مجدد تقاضا شد.

دریافت ۶ MB


برنامه بانک مرکزی برای بازار سکه به زودی اعلام می‌شود