بردیف: اخراج بازیکن تراکتور در شکست مان تاثیرگذار بود