برخی اروپایی‌ها در اغتشاشات ایران از تروریست‌ها حمایت مالی داشتند امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان گفت:نقش گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در اغتشاشات اخیر ایران کاملا مشهود است، برخی از کشورهای اروپایی درچارچوب معیارهای دوگانه و در «تروریسم شویی» شرکت کرد. دریافت ۲۵ MB

برخی اروپایی‌ها در اغتشاشات ایران از تروریست‌ها حمایت مالی داشتند

برخی اروپایی‌ها در اغتشاشات ایران از تروریست‌ها حمایت مالی داشتند

امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان گفت:نقش گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در اغتشاشات اخیر ایران کاملا مشهود است، برخی از کشورهای اروپایی درچارچوب معیارهای دوگانه و در «تروریسم شویی» شرکت کرد.

دریافت ۲۵ MB


برخی اروپایی‌ها در اغتشاشات ایران از تروریست‌ها حمایت مالی داشتند