برخورد قوه قضاییه با عناصر دستگیر شده خارجی در اغتشاشات اخیر سردار وحیدی وزیر کشور گفت: عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه و عناصری در رابطه با داعش دستگیر شدند که در اختیار قوه قضاییه هستند تا طبق قانون با آنها برخورد شود. دریافت ۲ MB

برخورد قوه قضاییه با عناصر دستگیر شده خارجی در اغتشاشات اخیر

برخورد قوه قضاییه با عناصر دستگیر شده خارجی در اغتشاشات اخیر

سردار وحیدی وزیر کشور گفت: عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه و عناصری در رابطه با داعش دستگیر شدند که در اختیار قوه قضاییه هستند تا طبق قانون با آنها برخورد شود.

دریافت ۲ MB


برخورد قوه قضاییه با عناصر دستگیر شده خارجی در اغتشاشات اخیر