سخنگوی وزارت امور خارجه: برای موضوع تبادل زندانیان با آمریکا آمادگی داریم کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حسن نیت خودمان را با آزاد کردن یک زندانی دو تابعیتی به آمریکا نشان دادیم. دریافت ۱۰ MB

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برای موضوع تبادل زندانیان با آمریکا آمادگی داریم

برای موضوع تبادل زندانیان با آمریکا آمادگی داریم

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حسن نیت خودمان را با آزاد کردن یک زندانی دو تابعیتی به آمریکا نشان دادیم.

دریافت ۱۰ MB


برای موضوع تبادل زندانیان با آمریکا آمادگی داریم