در این ویدئو عبور ماهواره‌های استارلینک از فراز آسمان ژاپن و درخشش نور آنها در شامگاه به تصویر کشیده شده است. ماهواره های استارلینک دسترسی به اینترنت ماهواره ای را برای کاربران تامین میکنند.

در این ویدئو عبور ماهواره‌های استارلینک از فراز آسمان ژاپن و درخشش نور آنها در شامگاه به تصویر کشیده شده است. ماهواره های استارلینک دسترسی به اینترنت ماهواره ای را برای کاربران تامین میکنند.


ببینید | رقص نور ماهواره‌های استارلینک در آسمان ژاپن