کبد چرب در صورت بروز به چهار گرید تقسیم می شود که گرید چهار حادترین نوع آن است و اگر به موقع درمان نشود به سیروز کبدی و پس از آن می تواند به سرطان کبد تبدیل شود.

کبد چرب در صورت بروز به چهار گرید تقسیم می شود که گرید چهار حادترین نوع آن است و اگر به موقع درمان نشود به سیروز کبدی و پس از آن می تواند به سرطان کبد تبدیل شود.


با نیم ساعت ورزش، کبدتان را نجات دهید