روز‌های سخت زاکانی در شهرداری شروع شده است و اختلافاتی که با آبستراکسیون برخی از اعضای شورای شهر تهران، عیان شده بود، حالا با اولین سوال از شهردار تهران وارد فاز جدیدی شده و ابزاری که ۹ سال از آن استفاده نشده بود، حالا به کار اعضای شورای شهر تهران آمده است.

روز‌های سخت زاکانی در شهرداری شروع شده است و اختلافاتی که با آبستراکسیون برخی از اعضای شورای شهر تهران، عیان شده بود، حالا با اولین سوال از شهردار تهران وارد فاز جدیدی شده و ابزاری که ۹ سال از آن استفاده نشده بود، حالا به کار اعضای شورای شهر تهران آمده است.


با درخواست نرجس سلیمانی ، طرح سوال از زاکانی کلید خورد