رئیس‌جمهور: باید به بخش خصوصی برای کارها میدان واقعی داد رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران سراسر کشور گفت: باید به بخش خصوصی برای کارها میدان واقعی داد، نه میدان حرفی. دریافت ۴ MB

رئیس‌جمهور:

باید به بخش خصوصی برای کارها میدان واقعی داد

باید به بخش خصوصی برای کارها میدان واقعی داد

رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران سراسر کشور گفت: باید به بخش خصوصی برای کارها میدان واقعی داد، نه میدان حرفی.

دریافت ۴ MB