بایدها و نبایدهای تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ از زبان طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: بودجه باید خصوصیات و چهارچوب‌هایی را داشته باشد. به طور مثال باید ریز درآمد و هزینه‌های دولت در قانون بودجه ذکر شود که در نهایت باعث شفافیت می‌شود. دریافت ۸ MB

بایدها و نبایدهای تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ از زبان طحان نظیف

بایدها و نبایدهای تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ از زبان طحان نظیف

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بودجه باید خصوصیات و چهارچوب‌هایی را داشته باشد. به طور مثال باید ریز درآمد و هزینه‌های دولت در قانون بودجه ذکر شود که در نهایت باعث شفافیت می‌شود.

دریافت ۸ MB


بایدها و نبایدهای تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ از زبان طحان نظیف