در این معمای تصویری سر گورخر متفاوت را فقط در ۱۰ ثانیه مشخص کنید/ زمان حل چالش را در قسمت نظرات برایمان بنویسید.

در این معمای تصویری سر گورخر متفاوت را فقط در ۱۰ ثانیه مشخص کنید/ زمان حل چالش را در قسمت نظرات برایمان بنویسید.


باشگاه مغز | ۱۰ ثانیه برای یافتن یک تفاوت!