به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد: *در پرونده شکایت طوبی القاصی از باشگاه ایساتیس کران هشت صبح، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵ میلیون و ۱۷۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان […]

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد:

*در پرونده شکایت طوبی القاصی از باشگاه ایساتیس کران هشت صبح، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵ میلیون و ۱۷۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

*در پی شکایت سعید آقایی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۵۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت الناز آرمات از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۷ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۷ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۴ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت رامین فرنابوس از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

پایان پیام/این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید