بازگویی بخشی از خطابه امام خمینی(ره) به بسیجیان توسط رهبر انقلاب در این فیلم بازگویی بخشی از خطابه امام خمینی(ره) به بسیجیان توسط رهبر انقلاب را مشاهده می‌نمایید. دریافت ۱۵ MB

بازگویی بخشی از خطابه امام خمینی(ره) به بسیجیان توسط رهبر انقلاب

بازگویی بخشی از خطابه امام خمینی(ره) به بسیجیان توسط رهبر انقلاب

در این فیلم بازگویی بخشی از خطابه امام خمینی(ره) به بسیجیان توسط رهبر انقلاب را مشاهده می‌نمایید.

دریافت ۱۵ MB


بازگویی بخشی از خطابه امام خمینی(ره) به بسیجیان توسط رهبر انقلاب