در راستای اجرای سیاست‌های خودرویی و رشد تولید ۳۹ درصدی در سال گذشته و حدود ۵۰ درصدی در فروردین امسال‌ و شدت گرفتن تحویل خودروها، همچنان شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار هستیم؛ به طوری که مقایسه نرخ‌ها حاکی از بازگشت قیمت‌ها به نیمه نخست اسفند گذشته است.

در راستای اجرای سیاست‌های خودرویی و رشد تولید ۳۹ درصدی در سال گذشته و حدود ۵۰ درصدی در فروردین امسال‌ و شدت گرفتن تحویل خودروها، همچنان شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار هستیم؛ به طوری که مقایسه نرخ‌ها حاکی از بازگشت قیمت‌ها به نیمه نخست اسفند گذشته است.


بازگشت قیمت‌ها در بازار خودرو به نیمه نخست اسفند