حمید ابوطالبی گفت: بازگشت به برجام و یا ایجاد تغییرات درآن به لحاظ تکنیکی دیگر ممکن نیست

حمید ابوطالبی گفت: بازگشت به برجام و یا ایجاد تغییرات درآن به لحاظ تکنیکی دیگر ممکن نیست


بازگشت به برجام به لحاظ تکنیکی دیگر ممکن نیست