امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از ناوهای چین و روسیه شرکت‌کننده در رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی بازدید کرد.

امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از ناوهای چین و روسیه شرکت‌کننده در رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی بازدید کرد.


بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش از ناوهای چین و روسیه