رضا عیوض‌لو گفـت: سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری دارد و مأمنی برای در امان ماندن از تورم به شمار می‌رود.

رضا عیوض‌لو گفـت: سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری دارد و مأمنی برای در امان ماندن از تورم به شمار می‌رود.


بازدهی بورس بیشتر از سایر بازارها