«پیمان پاک» در حال حاضر همزمان به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار و همچنین رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشغول به فعالیت است.

«پیمان پاک» در حال حاضر همزمان به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار و همچنین رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشغول به فعالیت است.


این مدیر جوان برای کدام مسئولیت فرصت خدمت دارد؟ / رئیس سازمان توسعه تجارت؛ قائم مقام وزیر کشاورزی؛ رئیس یک شورای راهبری و یا دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی؟