بیشترین سرعت انتقال داده (دانلود) بین مشترکین به رایتلی‌ها رسید.

بیشترین سرعت انتقال داده (دانلود) بین مشترکین به رایتلی‌ها رسید.


اینترنت رایتل در جایگاه بالاترین سرعت دانلود