دبیر شورای امنیت ارمنستان، گفت که ایروان گفت‌وگوهای فشرده‌ای با باکو دارد.

دبیر شورای امنیت ارمنستان، گفت که ایروان گفت‌وگوهای فشرده‌ای با باکو دارد.


ایروان گفت‌وگوهای فشرده‌ای با باکو دارد