اگر روزی هزار بار دست‌تان را آب می‌کشید و باز راضی نمی‌شوید، اگر موقع بیرون آمدن از خانه باید دویست بار در را کنترل کنید که حتما قفل باشد، ‌ پای صحبت یک روان‌پزشک بنشینید تا درباره وسواس بیشتر بدانید.

اگر روزی هزار بار دست‌تان را آب می‌کشید و باز راضی نمی‌شوید، اگر موقع بیرون آمدن از خانه باید دویست بار در را کنترل کنید که حتما قفل باشد، ‌ پای صحبت یک روان‌پزشک بنشینید تا درباره وسواس بیشتر بدانید.


اگر این علائم را دارید شما وسواسی هستید