اژدهای کومودو دارای ۶۰ دندان است که بیشترین تعداد برای یک خزنده محسوب می شود. دندان های این حیوان اغلب با دندان های کوسه مقایسه می شود زیرا…

اژدهای کومودو دارای ۶۰ دندان است که بیشترین تعداد برای یک خزنده محسوب می شود. دندان های این حیوان اغلب با دندان های کوسه مقایسه می شود زیرا…


اژدهای کومودو؛ سریع، مرگبار و با یک روش عجیب تولیدمثل! (+فیلم و عکس)