دولت چین در زمستان پارسال قانونی را برای مشخص کردن حدود فناوری های تولید محتوای اینترنتی با استفاده از هوش مصنوعی وضع کرده است.

دولت چین در زمستان پارسال قانونی را برای مشخص کردن حدود فناوری های تولید محتوای اینترنتی با استفاده از هوش مصنوعی وضع کرده است.


اولین برخورد دولت چین با یک خبر جعلی هوش مصنوعی