در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش صورت گرفت؛ انهدام پهپادهای حمله‌ور توسط سامانه‌های بومی پدافندهوایی در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، پهپادهایی نیروهای نارنجی حمله‌ور سازماندهی شده که قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشتند، توسط سامانه‌های راداری سرنگون شدند. دریافت ۴۰ MB

در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش صورت گرفت؛

انهدام پهپادهای حمله‌ور توسط سامانه‌های بومی پدافندهوایی

انهدام پهپادهای حمله‌ور توسط سامانه‌های بومی پدافندهوایی

در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش، پهپادهایی نیروهای نارنجی حمله‌ور سازماندهی شده که قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشتند، توسط سامانه‌های راداری سرنگون شدند.

دریافت ۴۰ MB


انهدام پهپادهای حمله‌ور توسط سامانه‌های بومی پدافندهوایی