انتقاد ایزدخواه نماینده مجلس نسبت به سیاست‌ ارزی دولت ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به ارزیابی سیاستهای ارزی دولت انتقاد کرد. دریافت ۲۰ MB

انتقاد ایزدخواه نماینده مجلس نسبت به سیاست‌ ارزی دولت

انتقاد ایزدخواه نماینده مجلس نسبت به سیاست‌ ارزی دولت

ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به ارزیابی سیاستهای ارزی دولت انتقاد کرد.

دریافت ۲۰ MB


انتقاد ایزدخواه نماینده مجلس نسبت به سیاست‌ ارزی دولت