جدال لفظی حامد طالبی و سپهر خلجی، باعث اخراج طالبی شد.

جدال لفظی حامد طالبی و سپهر خلجی، باعث اخراج طالبی شد.


انتقاد از دولت باعث اخراج خبرنگار روزنامه ایران شد