به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی با اشاره به دلایل تقاضای این تحقیق و تفحص، گفت: لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری در فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های دولتی و رسیدگی به برخی تعارضات و ابهامات در این فرآیند، دلیل اصلی تشکیل این هیئت است. […]


به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسگری عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی با اشاره به دلایل تقاضای این تحقیق و تفحص، گفت: لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری در فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های دولتی و رسیدگی به برخی تعارضات و ابهامات در این فرآیند، دلیل اصلی تشکیل این هیئت است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی با اشاره به نقش مهم صادرات محصولات پتروشیمی در ارزآوری برای کشور، تأکید کرد: وزارتخانه‌های نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دارای شرکت‌های پتروشیمی هستند که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند لذا با توجه به برخی ابهامات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری، بازاریابی، نقش شرکت‌های واسطه‌ای و میزان ارزآوری ضرورت دارد در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس، این فرایند مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی درباره محورهای اصلی این تحقیق و تفحص، گفت: از جمله مسائل اصلی که توسط هیئت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، تفاوت قیمت در صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی، میزان بدهی برخی خریداران خارجی، انحصار در فرآیند صادرات توسط برخی واسطه‌ها، مکانیزم اعمال تخفیف به خریداران و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات است.


انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی – پایگاه خبری هشت صبح