پیروزی هر کدام از دو نامزد اصلی رقیب در انتخابات ترکیه واجد فرصت ها و چالش های خاص خود برای ایران خواهد بود .

پیروزی هر کدام از دو نامزد اصلی رقیب در انتخابات ترکیه واجد فرصت ها و چالش های خاص خود برای ایران خواهد بود .


انتخابات ترکیه و ترجیح ایران: اردوغان یا قلیچدار اوغلو؟