وزیر امور خارجه راهی مسکو شد.

وزیر امور خارجه راهی مسکو شد.


امیر عبداللهیان عازم مسکو شد