در جریان سفر به سارایوو؛ امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین دیدار کرد وزیر امور خارجه کشورمان با خانم بی سرا ترکوویچ وزیر امور خارجه فدراسیون بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به سارایوو سفر کرده است با خانم بی سرا […]

در جریان سفر به سارایوو؛

امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین دیدار کرد

امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با خانم بی سرا ترکوویچ وزیر امور خارجه فدراسیون بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به سارایوو سفر کرده است با خانم بی سرا ترکوویچ وزیر امور خارجه فدراسیون بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد.


امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین دیدار کرد