امیدواریم برخی موانع بین ایران و بحرین برداشته شود امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دو ماه پیش توافق اولیه برای بازدید هیات های فنی ایرانی و بحرینی از سفارت خانه های دو کشور حاصل شد. دریافت ۹ MB

امیدواریم برخی موانع بین ایران و بحرین برداشته شود

امیدواریم برخی موانع بین ایران و بحرین برداشته شود

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دو ماه پیش توافق اولیه برای بازدید هیات های فنی ایرانی و بحرینی از سفارت خانه های دو کشور حاصل شد.

دریافت ۹ MB


امیدواریم برخی موانع بین ایران و بحرین برداشته شود