امروزمان را با حافظ و یکی از غزلیات زیبایش طراوت می دهیم.

امروزمان را با حافظ و یکی از غزلیات زیبایش طراوت می دهیم.


امروز با حافظ : گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟