امروز با حافظ و یاری که بر رواق منظر چشم او فرود می آید که عاشقان را خانه ای نیست و هر چه هست، سرای دوست هست.

امروز با حافظ و یاری که بر رواق منظر چشم او فرود می آید که عاشقان را خانه ای نیست و هر چه هست، سرای دوست هست.


امروز با حافظ : کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست