حافظ و عشق عالم سوز او که شهره آفاق است…

حافظ و عشق عالم سوز او که شهره آفاق است…


امروز با حافظ : عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد