خواجه شمسُ‌الدّینْ محمّدِ پسر بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شیرازی (۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری) مشهور به لِسانُ‌الْغِیْب، تَرجُمانُ الْاَسرار، لِسانُ‌الْعُرَفا و ناظِمُ‌الاُولیاء، متخلص به حافظ ، از مفاخر ایران است که نامش در جهان می درخشد.

خواجه شمسُ‌الدّینْ محمّدِ پسر بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شیرازی (۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری) مشهور به لِسانُ‌الْغِیْب، تَرجُمانُ الْاَسرار، لِسانُ‌الْعُرَفا و ناظِمُ‌الاُولیاء، متخلص به حافظ ، از مفاخر ایران است که نامش در جهان می درخشد.


امروز با حافظ : درد عشقی کشیده‌ام که مپرس