امروز با حافظ و لب جوی و گلعذاری ز گلستان جهانش…

%content%


امروز با حافظ : بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین