به عقیده امام جمعه اردبیل، خرید کالا بدون نیاز قطعاً گناه کبیره و قطعاً خیانت به انسان ها و خیانت به ملت و کشور است.

به عقیده امام جمعه اردبیل، خرید کالا بدون نیاز قطعاً گناه کبیره و قطعاً خیانت به انسان ها و خیانت به ملت و کشور است.


امام جمعه اردبیل: خرید کالای غیرضروری گناه کبیره و خیانت به کشور است