الهه رضایی: وقتی یک برنامه یا سریال برای تلویزیون تولید می‌شود، هزینه‌هایی دارد که خرج عوامل برنامه‌ساز می‌شود. فعالان حوزه کودک مدت‌هاست که یا بی‌کارند یا فعالیت محدود و اندکی دارند. نمایش خانگی اگر با توجه به ظرفیت‌های موجود و متخصصان برنامه‌سازی در حوزه کودک، اقدام به برنامه‌سازی کند، ضمن استفاده از توانایی هنرمندان حوزه کودک و تولید محتوای مناسب برای این رنج سنی، به لحاظ معیشت نیز کمک قابل‌توجهی به هنرمندان خواهد کرد».

الهه رضایی: وقتی یک برنامه یا سریال برای تلویزیون تولید می‌شود، هزینه‌هایی دارد که خرج عوامل برنامه‌ساز می‌شود. فعالان حوزه کودک مدت‌هاست که یا بی‌کارند یا فعالیت محدود و اندکی دارند. نمایش خانگی اگر با توجه به ظرفیت‌های موجود و متخصصان برنامه‌سازی در حوزه کودک، اقدام به برنامه‌سازی کند، ضمن استفاده از توانایی هنرمندان حوزه کودک و تولید محتوای مناسب برای این رنج سنی، به لحاظ معیشت نیز کمک قابل‌توجهی به هنرمندان خواهد کرد».


الهه رضایی: تلویزیون کار برای کودک را فراموش کرده است