قیمت مرغ در کشورمان در مقایسه با دیگر کشورها نوسانات شدیدتری دارد و به‌صورت الاکلنگی عمل می‌کند؛ در یک مقطع تولیدکننده به‌دلیل ارزانی بیش از اندازه این محصول ناراضی است و در مرحله‌ای نیز به‌دلیل گرانی مصرف‌کننده نقره‌داغ می‌شود.

قیمت مرغ در کشورمان در مقایسه با دیگر کشورها نوسانات شدیدتری دارد و به‌صورت الاکلنگی عمل می‌کند؛ در یک مقطع تولیدکننده به‌دلیل ارزانی بیش از اندازه این محصول ناراضی است و در مرحله‌ای نیز به‌دلیل گرانی مصرف‌کننده نقره‌داغ می‌شود.


الاکلنگ بی‌تدبیری در تامین مرغ!